{ "messages":[ { "attachment":{ "type":"template", "payload":{ "template_type":"generic", "image_aspect_ratio": "square", "elements":[ { "title": "SAWADIKA !!!", "subtitle": "Bạn vui lòng bấm nút bên dưới và nhập thông tin đặt bàn:", "buttons":[ { "type": "web_url", "url": "https://bvg.com.vn/", "title": "ĐẶT BÀN NGAY", "messenger_extensions": true, "webview_height_ratio": "tall" } ] } ] } } } ] }